Translate

เปิดโหวตเพื่อตั้งชื่อสมญานามให้ภูเขาบ้านมุง

เปิดโหวตเพื่อตั้งชื่อสมญานามให้ภูเขาบ้านมุง
เพื่อพิมพ์ลงบนป้ายท่องเที่ยวบนทางหลวงอย่างเป็นทางการ

ในนามของตัวแทนสมาชีกทีมงานการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ได้ตระหนักว่าภูเขาหินปูนบ้านมุงเป็นสมบัติของชาวไทย ซึ่งชาวเนินมะปรางและชาวไทยทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน และเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการบริหาร การจัดการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้า การจะกระทำกิจการใดๆ ที่จะส่งผลกระทบในระยะยาวต่อคนและพื้นที่ จำเป็นต้องได้รับการเห็นชอบจากประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เสียก่อน

*** โดยหลักการของโครงการนี้ ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน และที่มีเจตนาดีต่อประชาชนอย่างแท้จริง ***

ชื่อที่มีผู้เสนอเพื่อเข้ารับการโหวต มีดังนี้
1. ชื่อ "นครป่าหินบ้านมุง" เสนอโดยกลุ่มชาวบ้านมุง ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องและรักษาภูเขาหินปูนบ้านมุง ให้คงอยู่สืบไป
2. ชื่อ "กุ้ยหลินเนินมะปราง" เสนอโดยกลุ่มคนรักเนินมะปราง ซึ่งทำหน้าที่บริหารและจัดการการท่องเที่ยวในเขตอำเภอเนินมะปราง ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป
3. ชื่อ "กุ้ยหลินเมืองเนิน" เสนอโดยกลุ่มตัวแทนข้าราชการส่วนท้องที่ภายในเขตอำเภอเนินมะปราง ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนให้มีการพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืนสืบไป
4. ชื่อ "อื่นๆ" ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการตั้งชื่อได้


*** ซึ่งผลโหวตดังกล่าวนี้ไม่ถือเป็นข้อสรุป ***
โดยสมาชิกในชมรมจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด นำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้พิจารณากลั่นกรอง เพื่อหาข้อสรุปเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนเริ่มลงมือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


*** หากท่านใดมีข้อแนะนำหรือข้อคิดเห็นประการใด ***
สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล chon_c.noen@hotmail.com

*** แบบสอบถามชุดนี้จะยังคงรอคำตอบจากท่านเป็นเวลา 1 เดือน นับจากวันถัดจากวันสร้างแบบสอบถาม ***


*** ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม ***

ลงชื่อ ชน ชาญสูงเนิน
ผู้ดำเนินการประสานงานโครงการ

ท่านสามารถคลิ๊กเข้าไปทำแบบสอบถามได้ ตามลิงค์ข้างล่างนี้

หรือสแกน QR Code เพื่อทำแบบสอบถามได้ ตามรูปข้างล่างนี้

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย compassandcamera. ขับเคลื่อนโดย Blogger.