Translate

เชิญเที่ยวชมงานฤดูหนาว ชมดาว-เดือน ครั้งที่ 1

เชิญเที่ยวชมงานฤดูหนาว ชมดาว-เดือน ครั้งที่ 1
งานเล็กๆ จัดในหมู่บ้านเล็กๆ มีภูเขาแสนสวยและธรรมชาติอันงดงามรายล้อม งานฤดูหนาว ชมดาว เดือน จัดโดย ชมรมอนุรักษ์ภูเขาหิน และชาวบ้านมุง ในงานพบกับ พิธีการเปิดป้ายสถานที่ท่องเที่ยว ป้ายคำขวัญประจำหมู่บ้าน การแสดงสดวงดนตรีดัง การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าราคาถูก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปลูกฝังจิตสำนึกรักบ้านเกิด สนับสนุนเยาวชนและคนในชุมชน ให้รับรู้ ตระหนักถึงความภาคภูมิใจ ในคุณค่า ของเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ของชุมชนท้องถิ่นตนเอง เกิดการแลกเปลี่ยน ข้อมูล และการดำเนินงาน ร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์ และส่งเสริม การอนุรักษ์ การท่องเที่ยว แบบยั่งยืน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.